TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Vận tải đường thủy )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Vận tải đường thủy )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 66 CÔNG TY CP VẶN TẢI XĂNG DẦU VITACO
CEO: Đang cập nhật MST: 0300545501 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
2 167 CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
CEO: Phạm Văn Vinh MST: 0200113152 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
3 174 CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
CEO: Đang cập nhật MST: 0304934883 Ngành nghề: Vận tải đường thủy
4 354 CÔNG TY CP HÀNG HẢI - DẦU KHÍ HẢI ÂU
CEO: Đang cập nhật MST: 0304703484 Ngành nghề: Vận tải đường thủy