TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Sản xuất, kinh doanh hóa chất cơ bản )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 36 CÔNG TY CP HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM
2 63 CÔNG TY TNHH MTV CƠ ĐIỆN VÀ VẬT LIỆU NỔ 31
3 65 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21