TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 142 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ
2 151 CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC HÀ NỘI
3 339 CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP HÀ NAM NINH
4 428 CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI