TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Du lịch, khách sạn )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Du lịch, khách sạn )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 79 CÔNG TY LIÊN DOANH KHÁCH SẠN SAIGON INN
CEO: Đặng Huy Hải MST: 0301217334 Ngành nghề: Du lịch, khách sạn
2 331 CÔNG TY CP DAEHA
CEO: Đặng Hoàng Cần MST: 0100113215 Ngành nghề: Du lịch, khách sạn
3 443 CÔNG TY CP FIDITOUR
CEO: Nguyễn Việt Hùng MST: 0302044758 Ngành nghề: Du lịch, khách sạn