TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Bảo hiểm )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Bảo hiểm )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 71 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CEO: Trần Hoài An MST: 0100931299 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 142 TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM
CEO: Phạm Công Tứ MST: 0100110447 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 481 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
CEO: Trần Trọng Dũng MST: 0102737963 Ngành nghề: Bảo hiểm