TOP 500 doanh nghiệp tư nhân Việt Nam Thịnh vượng
( Bảo hiểm )

TOP 500 doanh nghiệp Việt Nam Thịnh vượng
( Bảo hiểm )

STT BP500 Doanh nghiệp
1 75 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIET NAM
CEO: Lee Hsun Yu MST: 0305365284 Ngành nghề: Bảo hiểm
2 233 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG
CEO: Trần Trọng Dũng MST: 0102737963 Ngành nghề: Bảo hiểm
3 401 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM LIBERTY
CEO: Đỗ Quang Thuận MST: 0304732887 Ngành nghề: Bảo hiểm
4 495 CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM
CEO: Yujiro Sobajima MST: 0102973336 Ngành nghề: Bảo hiểm