Infographic: Bức tranh kinh tế 2019 và triển vọng 2020

24/10/2019

Chuyên mục:

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch.

Bức tranh sáng sủa của nền kinh tế trong năm 2019 đang tạo sức bật để kinh tế 2020 có thể về đích không chỉ Kế hoạch 5 năm 2016-2020, mà cả Chiến lược 10 năm 2011-2020.

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Vietnam Report